Saps què va fer Pompeu Fabra perquè Sant Pere de Vilamajor el nomenés fill adoptiu?

Pompeu Pabra és conengut per tothom per ser el “pare” de la gramàtica catalana, per ser l’autor del “Diccionari general de la llengua catalana” o haver estat president de l’Institut d’Estudis Catalans.

Però quina relació tenia amb Sant Pere de Vilamajor i què va fer per merèixer el títol de fill predilecte del municipi?

Aquí t’ho explico:

INFORME:

Havent estat nomenat per l’alcalde de Sant Pere de Vilamajor, en virtut del càrrec que ocupo com a coordinador del Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor, instructor en l’expedient obert en relació al nomenament del senyor Pompeu Fabra i Poch com a Fill Adoptiu de Sant Pere de Vilamajor, emeto el següent informe en relació als mèrits que en ell concorren i que el fan creditor d’aquesta distinció.

1. FONAMENTS DE DRET

El Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, aprovat pel ple extraordinari de la Corporació de dia 13 d’agost de 2008, diu en el seu Capítol ii, Article 3, 1 i 2, que la concessió del títol de Fill Adoptiu del poble s’atorgarà a les persones que hagin destacat de forma extraordinària, per qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor del nostre poble, i que hagin assolit indiscutible repercussió pública.

L’article 4.1 de l’esmentat Reglament diu que el títol de Fill Adoptiu constitueix la més gran distinció de l’Ajuntament i, per tant, es farà sempre utilitzant criteris molt restrictius.

L’article 4.3 permet concedir aquesta distinció a títol pòstum.

L’article 4.7 diu que la persona a qui li sigui atorgat el títol de Fill Adoptiu de Sant Pere de Vilamajor tindrà el tractament de Vilamajorenc Il·lustre.

L’article 5 diu que la concessió del títol de Fill Adoptiu de Sant Pere de Vilamajor serà acordada per la Corporació Municipal a proposta de l’Alcaldia, amb el vot favorable de dues terceres parts dels Regidors i cap vot en contra.

L’article 11 diu que el coordinador del Centre d’Estudis, en qualitat d’instructor de l’expedient, un cop hagi practicat les diligències que estimi necessàries per investigar els mèrits del proposat, formularà una proposta motivada.

2. L'HOMENATJAT

La biografia que es presenta a continuació ha estat íntegrament extreta de l’entrada de l’Enciclopèdia Catalana dedicada a Pompeu Fabra i Poch[i]:

Pompeu Fabra i Poch

(Gràcia, Barcelona, 20 de febrer de 1868 – Prada, Conflent, 25 de desembre de 1948).

Gramàtic i lexicògraf.

Estudià la carrera d’enginyer industrial, i ocupà una càtedra de química a l’escola d’enginyers de Bilbao, on residí durant deu anys (1902-11). Amb tot, de molt jovenet encara, s’afermà en ell la decisió de dedicar-se a l’estudi del català i a la difusió de la correcció de la llengua. Això explica les seves obres primerenques: Ensayo de gramática del catalán moderno (1891) i Contribució a la gramàtica de la llengua catalana (1898), que redactà amb un criteri molt independent respecte a les gramàtiques existents. Formà part de L’Avenç, on promogué (1890-91) una campanya memorable per a la reforma ortogràfica, amb Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas i Carbó, que publicaren el seu Sil·labari català (1904) i un Tractat d’ortografia catalana (1904), i tingué una participació destacada en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Autodidacte, els anys que passà a Bilbao pogué dedicar-se intensament a l’estudi de les obres dels grans romanistes del moment, que arribà a conèixer a la perfecció: en fou fruit la Gramática de la lengua catalana (1912), la més sòlida des d’un punt de vista lingüístic.

Cridat per Enric Prat de la Riba i Sarrà, es traslladà a Barcelona, on fou nomenat professor a la càtedra de català creada per la diputació de Barcelona i membre de la novella secció filològica (1911) de l’ Institut d’Estudis Catalans, de la qual més tard fou president (com ho fou també de l’Institut intermitentment de 1921 a 1931); tingué a càrrec seu, encara, la direcció de les oficines lexicogràfiques del mateix Institut.

Aquest promulgà les Normes ortogràfiques(1913), que, bé que sense el seu nom, eren principalment obra d’ell i contenien la part essencial de l’ortografia defensada pel grup de L’Avenç (dins l’editorial del qual publicà les seves traduccions de La intrusa, de Maurice Maeterlinck, i d’Espectres, d’Henrik Johan Ibsen) i que serviren per a la formació d’un Diccionari ortogràfic redactat sota la seva direcció (1917).

L’any 1918 Fabra publicà, per encàrrec de l’Institut, que l’adoptà com a oficial, la Gramàtica catalana, de la qual han estat fetes set edicions. Contenia les parts obligades, sobretot de morfologia, que eren sovint objecte de controvèrsia i que Fabra resolgué amb esperit obert. Establertes l’ortografia i la gramàtica, es preocupà de l’escola: calia divulgar, a diversos nivells, la doctrina gramatical sancionada. Ell mateix redactà el conegut Curs mitjà de gramàtica catalana, publicat per l’ Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1918), amb cinc edicions, que l’any 1968 fou reeditada i ampliada per Ramon Aramon i Serra sota el títol d’ Introducció a la gramàtica catalana. Mentrestant, s’anaven assolint resultats òptims de la seva obra, que eren, ultra l’establiment de les regles gramaticals, la depuració de la llengua, la determinació d’un estil científic i la disponibilitat indefinida: una multiplicitat d’estils dins una sola llengua, ordenada amb lògica. Ho anà obtenint mitjançant articles, conferències, discursos (en part recollits dins El català literari, 1932), la seva relació personal amb els escriptors o bé les Converses filològiques, que apareixien al diari La Publicitat, aplegades després en la Col·lecció Popular Barcino (1954-56) i en les quals palesava tant la seva capacitat de diàleg com el caràcter en progrés que tenia l’ordenació de la llengua catalana. En general, partia del català actual, bé que no deixava de tenir en compte la llengua antiga, els escriptors moderns ni les solucions de les altres llengües romàniques.

Concebut com el canemàs del futur diccionari de l’Institut, al Diccionari general de la llengua catalana, publicat el 1932, hi era recollit, amb tot, el vocabulari indispensable per a l’home del seu temps. Per dur a terme tota aquesta obra, Fabra renuncià a altres comeses (per exemple: de lingüística) per a les quals posseïa una preparació excel·lent; en són mostra alguns estudis, com el de les es tòniques del català (1906) o el dels mots àtons en barceloní (1913), dins una línia d’investigació que hagué d’abandonar davant la importància i la urgència de l’endegament i la depuració de la llengua.

Els resultats de la seva obra transcendiren aviat: en el decurs del decenni 1920-30 gaudia ja d’un alt i just prestigi científic, sempre creixent, que el dugué a ésser nomenat catedràtic de la Universitat de Barcelona directament (1932), sense passar pel camí, fins aleshores obligat, de les oposicions a càtedra. Poc temps després, en esdevenir autònoma la Universitat, en fou president del patronat universitari (1933), i, per raó del seu càrrec, sofrí empresonament (1934). Ensems, esdevingué un home molt popular al país i, entre el 1931 i el 1936, fou objecte de molts i reiterats homenatges.

El 1939 s’exilià, i residí a París, Montpeller i Prada (Conflent). Malgrat tot, continuà treballant, sobretot en una nova Gramàtica catalana, que veié la llum, ja pòstuma, el 1956, en edició a cura de Joan Coromines i Vigneaux. La universitat de Tolosa (Llenguadoc) el nomenà doctor honoris causa, i la Societat Catalana d’Estudis Històrics, president honorari. Presidí, també, els jocs florals de Montpeller (1946). Hom publicà a l’Argentina la Miscel·lània Fabra (1943), preparada durant la guerra civil a Barcelona i que no pogué arribar a imprimir-s’hi. Amb motiu del centenari de la seva naixença, els Estudis Romànics li dedicaren dos volums, en forma de miscel·lània d’estudis (1968), i arreu foren organitzats actes adients a l’anomenat any Fabra(1968): conferències, discursos, sessions acadèmiques, números de revistes, etc, que contribuïren a enaltir l’obra d’aquell qui per tots ha estat considerat com l’ordenador de la llengua catalana moderna. El 2008 la Generalitat de Catalunya, el Govern Balear i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) n’iniciaren la publicació de l’obra completa, sota la direcció de Jordi Mir i Joan Solà i amb la participació d’Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, Editorial Moll i Edicions 3 i 4, que conclogué al juny de 2013.

[i] «Pompeu Fabra i Poch», enciclopèdia.cat [en línia], Gran Enciclopèdia Catalana. ‹http://www.enciclopedia.cat/enciclopedies/gran-enciclopèdia-catalana/EC-GEC-0025722.xml?s.q=pompeu+fabra+i+poch#.UhZe4hbkb6A› [data de revisió: 10-06-2013; data de consulta: 09-08-2013].

3. CONTEXT: LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

El 18 de juliol de 1936, el general Francisco Franco s’aixecà en armes contra el règim democràtic de la ii República donant inici a la Guerra Civil espanyola.

En aquells moments, la primera dona regidora de l’ajuntament de Barcelona, Maria López de Sagredo, tenia llogada la casa La Jardinera del nucli històric de Sant Pere de Vilamajor, una de les cases de la família de Miquel Cortès. Fruit de l’amistat amb la regidora, Pompeu Fabra i Poch visqué temporalment a la casa del costat, també de la família Cortès, anomenada «La Tulipa». Uns dies abans de l’inici de la guerra, López de Sagredo i altres personalitats, com el Cònsol d’Egipte, que s’estava a can Duran, van abandonar el poble. Pompeu Fabra no marxà i es quedà a La Tulipa.

El 20 de juliol de 1936, un cop començada la Guerra Civil espanyola, un escamot armat va entrar a Sant Pere de Vilamajor per tal de perseguir i matar capellans, malmetre i cremar l’església i les ermites del municipi i tot el material religiós que es trobés, a més d’endur-se les campanes del campanar per a poder fondre-les i obtenir, així, material de guerra, ja que el bronze era un material molt preuat. Alguns veïns ja havien fet amagar a mossèn Geli cap a Cànoves perquè no l’afusellessin.

A punta de pistola, l’escamot obligà al campaner, el Sr. Sauqué de cal Ferrer, a descollar les campanes i llançar-les avall. De les quatre campanes que hi havia al campanar de Sant Pere de Vilamajor (la Gran, o «de les hores»; la «de les Oracions», la «dels Difunts» i la Petita, o «dels quarts»), se n’endugueren dues: la de les Oracions i la dels Difunts, deixant les campanes Gran i Petita per poder tocar els tocs civils. La campana dels Difunts, al caure, va malmetre part de la cornisa de llevant, mentre que la campana de les Oracions caigué davant la façana de migjorn i, de l’impacte, malmeté la muralla i caigué de bocaterrosa a la pujada de l’església.

Durant els següents cinquanta-dos anys el campanar només tingué dues campanes. El 29 de juny de 1988, per la Festa Major, es van col·locar tres noves campanes: l’Anna (Oracions), la Laia (Difunts) i la Maria (Quarts). La campana Gran (de les hores), de 1776, encara es troba en funcionament a dalt del campanar, mentre que la campana Petita (dels quarts) es troba retirada en exposició a la Mongia de Vilamajor.

Diversos veïns del poble n’han donat el següent testimoni[i]:

«L’avi el volien agafar perquè era amic del rector. Estava inscrit en unes llistes a Granollers, que l’havien de venir a buscar. Aleshores, ve l’avi i diu: “Noia, hem de marxar. Diuen que han de venir a cremar l’església i a lo millor ens cremen totes aquestes cases nostres d’aquí”. I després quan li va semblar que ja va estar calmat, var dir: “Tornem a casa”. I quan som aquí als Quatre Camins veiem fum que cremaven l’església. Vam fer mitja volta i vam tornar cap a can Pau de Brugueres uns quants dies més.»

Rosa Cortès i Oliva

 

«Van perseguir la religió, bàsicament buscar matar capellans per eliminar-ho tot. No sé si eren anarquistes o bé del POUM o de qui fos. Un grup o altre… no controlat, perquè no crec que fossin els republicans.»

Mn. Josep Poch i Ruestes

 

«Quan van dir que havia esclatat la guerra, va venir un cotxe d’aquests descapotables i hi anaven cinc o sis persones amb fusells, vestits de vermell, que deien que eren la FAI i que eren de Granollers. I van tirar una campana del campanar daltabaix.»

Pere Icart Serra

 

«Quan van tirar la campana a terra ja feien apartar tota la gent de per aquí. Va caure, va fer un sot molt gros i de rebot va saltar la muralla (que va fer malbé una mica de muralla) i l’empedrat que hi ha aquí pujant l’església… va quedar allà… així, de bocaterrosa. Aleshores deien que era per fer material de guerra.»

Jacint Pujol Filbà

 

Fruït del saqueig, es va cremar els retaules i mobles de l’interior de l’església de Sant Pere de Vilamajor, van robar i destruir les relíquies i material de valor com creus de metalls preciosos, làmpades d’aranya, canelobres, i també es van destruir pedres amb imatges esculpides a les claus de voltes de la nau i d’algunes capelles. Un dels elements patrimonials de més valor, el retaule del segle xvi del pintor vigatà Joan Gascó, es va perdre en aquest incendi.

Atesa la situació traumàtica viscuda, mossèn Moisès Geli, aleshores rector de la parròquia, demanà al bisbat ser rellevat del càrrec. El 5 de gener de 1940, Francesc Canellas fou nomenat nou rector de Sant Pere de Vilamajor. El rector Francesc Canellas deixà per escrit el següent testimoni sobre les seves primeres impressions de l’interior de l’església[ii]:

«Su grande y espaciosa fábrica, sin ventanales ni puertas, con el pavimento maltrecho, las tumbas arrancadas, las paredes, bóvedas y arcadas ennegridas [sic], quemadas, mejor, requemadas, sin barandillas en el coro, con solo el hueco de la columna donde había el púlpito; igual desastre en el baptisterio en donde antes había dos dependencias, una de las cuales contenía los objetos de más valor… En fin, un templo antes llamado o conocido como la “Catedral del Vallés” no tanto por las dimensiones como por el gran valor que contenía, con su célebre y valiosos retablo, con sus diez altares bien provistos de todo… profanado, expoliado, robado, destruido o quemado todo su contenido, primero en su mínima parta por unos pocos desalmados, muy jóvenes de Granollers y después en su mayor parte –pues fue quemado en su mayor parte todo dentro– por otros, mujeres y hombres de nuestro mismo pueblo… Dios se apiade de sus almas y los tenga de su mano[.]»

Mn. Francesc J. Canellas

 

En referència al seu antecessor, mossèn Canellas digué:

«[…] comprendo muy bien el descorazonamiento de mi antecesor, que había visto y vivido el estado floreciente y la riqueza de nuestro templo y después de la revolución marxista, tuvo que contemplar su estado lastimoso, vergonzoso… Palpó asimismo las muchas obras necesarias que en la casa Rectoral [sic] debían practicarse después de haber sido habitada por el Comité y desbalijada [sic] por este y otro. Por todo lo cual y sabedor por experiencia que la voluntad práctica del pueblo o parroquia no responde ni de lejos a su posibilidad, me explico que el sufriese una especie de depresión de ánimo que le encaminase repetidas veces al Obispado, como me consta, pidiendo encarecidamente el traslado a otra parroquia.»

Mn. Francesc J. Canellas

 

A més de l’església de Sant Pere de Vilamajor també foren saquejades i cremades l’esglesiola de Santa Susanna, l’ermita de Sant Elies i les capelles de Sant Joan de Cavallar, de Sant Josep de can Vidal i de can Derrocada.

[i] Sant Pere de Vilamajor: en temps de la Guerra Civil [DVD], Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 2009.

[ii] Poch i Ruestes, Josep, Vilamajor: un poble forjat per comtes, capellans, pagesos i menestrals, Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 2010. (pàg. 152-154)

4. FETS I TESTIMONIS

Quan el 20 de juliol de 1936 l’escamot armat de la FAI es presentà al poble i pujà a la plaça de l’església, nombroses persones s’hi agruparen al voltant per veure què passava. Segons els testimonis, enmig dels presents hi havia en Pompeu Fabra i Poch, qui, en veure els atemptats en contra del patrimoni, fou l’únic que alçà la veu i s’adreçà a l’escamot revolucionari per intentar de dissuadir-los. Alguns veïns ho recorden de la següent manera:

«I van pujar a dalt de la plaça amb el cotxe i van baixar, armats. I va pujar un senyor que era en Pompeu Fabra i allà es va expressar molt l’home que no ho fessin, que hi havia molt valor, que hi havia patrimoni de no sé què… O sigui, que va fer un esforç de tot lo que va poguer i inclús si no s’hagués retirat potser li hagués anat malament. Saps què vull dir? Van fer una pila de bancs al mig, els van ruixar i van fotre foc i se’n van anar.»

Isidre Serra Paytuví

 

«Em sembla que [en Pompeu Fabra] estava en una de les cases de can Cortès, que hi va estar un temps… i va ser l’únic que va sortir aquí perquè no cremessin l’església.»

Joan Maixencs i Subirachs

 

«[…] van amenaçar tant [en Pompeu Fabra] que va desistir… I van cremar tots els tresors artístics més que no valor d’or i plata: retaules, pintures que l’església havia anat recollint de mica en mica perquè no es van pintar tots aquí ni per aquí.»

Mn. Josep Poch i Ruestes

 

«Des de l’habitació nostra, que era aquí baix a la riera, veiem les llamarades… i se sentia els sants que queien fent “Barrabàs!”.»

Maria Icart Serra

 

Segons aquests relats, l’escamot armat no es va dissuadir de cremar tot el material religiós de l’interior de l’església ni d’endur-se algunes campanes; ans van amenaçar en Pompeu Fabra, fent-lo callar i enretirar. De les quatre campanes, tan sols la Gran i la Petita s’han salvat perquè no servien cap funció religiosa, sinó que marcaven els tocs civils (les hores i els quarts). Val a dir que, tot i que no hi ha testimonis que afirmin explícitament que el fet que les campanes Gran i Petita s’hagin salvat es deu a la intervenció directa de Pompeu Fabra, aquesta no és pas una teoria forassenyada, sobretot si tenim en compte que altres campanes d’altres pobles en què s’han produït altercats similars durant la Guerra Civil no han tingut la mateixa sort.

5. CONCLUSIÓ

Els períodes de guerra són proclius a episodis de tensió, por i descontrol en què se succeeixen multitud de situacions excepcionals que col·loquen els seus protagonistes en situacions límit. En el context de la Guerra Civil espanyola i, concretament, a Sant Pere de Vilamajor, de ben segur que hi va haver moments en què, posats a prova i en risc de la seva vida, els veïns van actuar heroicament, ja sigui ocultant persones perseguides o rescatant patrimoni davant de possibles saquejos i cremes. Molts d’aquests herois hauran quedat en l’anonimat, potser per la manca de testimonis o simplement de forma voluntària, per por a possibles represàlies del bàndol contrari. Un cop acabada la guerra, quan és arribat el moment de, amb la perspectiva que dóna el temps, retre compte dels fets i celebrar els actes que es mereixen que siguin celebrats, fóra just reconèixer tots aquests herois, però tal comesa és inviable.

Pompeu Fabra i Poch no era un veí qualsevol. Fou redactor de la gramàtica catalana i president de l’Institut d’Estudis Catalans, i ja aleshores era una persona de mèrits reconeguts arreu del país pels seus esforços de modernitzar i revifar la llengua catalana, havent estat homenatjat en nombroses ocasions entre el 1931 i 1936. És possible, doncs,  que, a diferència d’altres herois anònims, la seva condició de prohom, que transcendia l’esfera d’allò intrínsec i propi de Sant Pere, hagi ajudat a preservar la seva actuació aquell 20 de juliol de l’any 36, de tal forma que quedés impregnada en la memòria d’una generació del poble que ho recorda com un acte d’heroïcitat i distinció — una generació, cal subratllar, que va viure les històries de la guerra en primera persona i que, precisament per això, té legitimitat per valorar-les.

Pel reconeixement de la seva trajectòria professional a nivell nacional com a lingüista i normalitzador de la llengua catalana, Sant Pere de Vilamajor ja ha homenatjat Pompeu Fabra amb la dedicació d’una de les vies públiques del municipi, l’avinguda de Pompeu Fabra situada en el barri de Can Ram, però encara no se li havia fet cap honor públic en reconeixement de la seva actuació del 20 de juliol de 1936 a Sant Pere de Vilamajor. En aquest sentit, fent ús de l’honor que se m’ha concedit com a instructor en aquest expedient en virtut del càrrec que ocupo com a coordinador del Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor, declaro que considero que Pompeu Fabra i Poch reuneix les condicions suara expressades per a l’obtenció del títol de Fill Adoptiu de Sant Pere de Vilamajor en la mesura en què va defensar i intentar preservar, fins al punt de posar en perill la seva seguretat personal, el patrimoni de Sant Pere de Vilamajor, i delibero que:

Pompeu Fabra i Poch és creditor de la concessió del títol de Fill Adoptiu de Sant Pere de Vilamajor, a títol pòstum.

Sant Pere de Vilamajor, 26 d’agost de 2013

Higini Herrero i Baró

Coordinador del Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor

6. APROVACIÓ PLENÀRIA

El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va aprovar per unanimitat dels seus membres concedir la màxima distinció del muncipi al Sr. Pompeu Fabra i així ha estat inscrit al llibre d’honors del municipi.

7. NOTES
[1] «Pompeu Fabra i Poch», enciclopèdia.cat [en línia], Gran Enciclopèdia Catalana. ‹http://www.enciclopedia.cat/enciclopèdies/gran-enciclopèdia-catalana/EC-GEC-0025722.xml?s.q=pompeu+fabra+i+poch#.UhZe4hbkb6A› [data de revisió: 10-06-2013; data de consulta: 09-08-2013].[2] Sant Pere de Vilamajor: en temps de la Guerra Civil [DVD], Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 2009.[3] Poch i Ruestes, Josep, Vilamajor: un poble forjat per comtes, capellans, pagesos i menestrals, Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 2010. (pàg. 152-154)

La població de senglars al Montseny es duplica en 10 anys

(publicat el 3 d’octubre del 2012). Segons el Programa de seguiment del senglar que promou l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i que fa l’empresa Minuàrtia la població de porcs senglars aquest any 2012 s’ha enfilat al massís del Montseny en una mitjana de 10 exemplars per cada 100 hectàrees al Montseny. Això significa un augment d’un 42,8% més respecte el 2011. Aquest augment representa la xifra més alta des de que se’n fa un seguiment; de fet, s’ha doblat en només 10 anys.

La població de porcs senglars aquest 2012 s’estima en uns 4.500 a tot el massís del Montseny, tenint en compte que els caçadors n’han abatut aquest any uns 1600.

Carta de un maestro extremeño mandado forzoso a un pueblo de Cataluña

1a part (30 d’agost de 2012):

Ahir (30 d’agost de 2012) vaig rebre un correu electrònic inesperat: d’un mestre jubilat extremeny! Qui era? Ni més ni menys que el senyor Lucas Lorenzo, que fou professor fa gairebé 50 anys on ara hi ha la Mongia just on ara jo faig d’informador. Quina casualitat!😀 De seguida vaig avisar a la meva mare i li vaig llegir. Ella encara se’n recordava! Fins i tot un cop que va anar a Càceres va intentar trobar-lo i jo sense saber-ho! Després de tants anys d’haver marxat del seu destí “forçat” a Sant Pere de Vilamajor, aquell jove mestre encara se’n recorda del poble, la seva gent i de com el van acollir.

El correu diu així:

Hola, Geni:

En primer te pido disculpas por no escribir en catalán, aunque después de 43 años de haberme venido de Barcelona, después de haber permanecido allí solamente 4 cursos escolares, desde el 1965 hasta 1969, que tú ni habías nacido, aún soy capaz de traducir y comprender del orden del 80 % del catalán.

Seguramente te sorprenderá que me ponga en contacto contigo, pero, como he visto que eres muy activo y quieres mucho a tu pueblo, he decidido hacerlo porque soy Maestro Nacional ( jubilado ) y cuando aprobé las oposiciones en Cáceres, pues, soy nacido en un pueblo de esta provincia: Torrecillas de la Tiesa, me mandaron forzoso a, nada menos, que a tu pueblo. En aquella época era San Pedro de Vilamajor ” carrer y braç de Barcelona”. Ya he visto que la evolución ha sido impresionante. Yo fui soltero y me hospedaba en una casa de la plaza, cerca de la iglesia y la escuela. Sólo estábamos una maestra de Cardedeu, para las niñas y yo, para los niños. En mi clase había 18 niños de 6 a 12 años, la mayor parte procedentes de las masias próximas. Te voy a detallar los componenetes de la familia en donde me hospedé. Los padres se llamaban Juan y María y tenían un hijo, el mayor Juan y dos hijas: Nuria y Carmen. Ellos tenian la centralita de teléfonos, comercio y bar y mataban un cerdo casi todos los jueves del año, para hacerlo butifarra y llevarla a vender a Barcelona, sobre todo a los veraneantes y visitantes que se desplazaban hasta San Pere de Vilamayor, a coger caracoles, setas y otras cosas. Estando yo allí inauguraron una cafetería con habitaciones para dormir en la planta de arriba. También vivía el padre de la señora María, ya muy mayor y que preparaba las setas con ron de maravillas y se fumaba caliqueños sin parar. Si alguno de los familiares que te comento estuvieran viviendo en ese pueblo, me gustaría que en alguna visita que hicieras, les comentaras que aún les recuerdo con mucho cariño y sigo muy agradecido de lo bien que me trataron todos.

He utilizado este medio porque no he sido capaz de hacer un comentario a través de tu blog ni en facebook. Perdona otra vez por haberme extendido tanto y recibe un cordial y afectuoso saludo de

Lucas Cerezo Mendoza. Adeu y bona nit.

Lucas Cerezo Mendoza.

Evidentment, li he contestat de seguida, li he dit que encara el recordaven i enyoraven i que sí coneixia la gent que el va acollir, la fonda de can Pau era avui un restaurant i els ho faria saber.

💡 Si algú de vosaltres recorda al professor Lucas Cerezo, el va tenir de professor o sap d’algú que li va fer de mestre, us pregaria que li féssiu saber que ell encara us recorda amb estima.🙂

Només per coses com aquesta, ja val la pena dedicar hores i hores en aquest bloc!😉

2a part (18 de setembre de 2012):

Molts ja haureu llegit la carta que el professor Lucas Cerezo Mendoza em va escriure. Doncs bé, aquí teniu un nou correu on adjunta una fotografia d’ell i alguns dels seus alumnes per veure si algú es reconeix a la fotografia.🙂 A veure si els reconeixem tots? Què me’n dieu?

 

Hola, Geni:

De nuevo entro en contacto contigo a través de tu email, esperando no molestarte ni robarte mucho de tu preciado tiempo. Si es así te pido disculpas.

El tema es que ,haciendo un poco de memoria, yo tenía la sospecha de poseer fotografías con mis alumnos en los cuatro pueblos de Barcelona en los que tuve la suerte de ejercer mi profesión y buscando en el baul de los recuerdos han aparecido y gracias a las nuevas tecnologias las hemos metido en esta otra maleta, desde donde poderlas enviar a cualquier parte del mundo.

Me he permitido enviártela para que se la enseñes a tu madre para ver si reconoce a alguno de los que en ella posamos. Lo peor de todo es que el fotógrafo debía ser principiante y a algunos de los alumnos los ha partido la cara.

Por mi parte no hay ningún inconveniente en que se publique donde se estime oportuno. Espero que si alguno de mis exalumnos se reconocen en la foto, les haga tanta ilusión como a mí me ha hecho verlos a todos. La pena que tengo es no recordar los nombres y apellidos de todos ellos. Como anécdota, comentar que a algunos de los pequeños tuve que extraerles alguno de los dientes de leche, a petición de ellos, porque cuando uno de esos “peques” se acercó a mi mesa del colegio diciéndome que le hacía mal un dent y le tenía casi suelto, al tocale yo con los dedos para consolarle, el diente se cayó y luego, a los que se les empezaba a mover alguno, querían que yo fuera el dentista. Y alguno más tuve que sacar, para no decepcionarles en mi aventura odontológica. De los mayores tengo un especial recuerdo del “traductor”, porque los más pequeños no hablaban castellano y yo no había tenido tiempo de aprender el catalán.

Muchas gracias Geni por tu paciencia con mis recuerdos y nostalgias de vuestra querida y apreciada tierra, a la que siempre he defendido, porque mis esfuerzos profesionales se vieron siempre correspondidos, tanto por los alumnos, sus padres y las autoridades de la época, pues, el Ayuntamiento de entonces tuvo conmigo una deferencia y estima, que no olvidaré y, si tengo ocasión, no dudaré en comentarlo.

Recuerdos para todos de un extremeño que os estima.

Gracias.

 

Lucas Cerezo Mendoza

PD. Señor Lucas Cerezo, han sido muchísimos los vecinos que me han comentado que le recuerdan con afecto y cómo les ha gustado que usted todavía se acuerde de ellos. Paciencia? Ninguna! Al contrario. Le estoy muy agradecido por ponerse en contacto conmigo y compartir parte de la historia de nuestro pueblo. Reciba un cordial saludo. 🙂

 

3a part: el ressò

 

Bona nit y bona hora a tutom veins de San Pere de Vilamajor:
He leido vuestros mensajes en catalán y me sorprendo de ser capaz de entender la mayor parte de lo que decís. Os agradezco, de veras, vuestros comentarios relativos a mi estancia en vuestro bonito pueblo de gentes muy agradables.
Rosa Filbá tiene razón en las dos cosas que dice sobre los nombres de dos personas: la Maestra, que se llamaba Clara Milins Olivé, que ahora creo que era de Montmeló y el nombre de la hija mayor de can Pau que, efectivamente, es Montse. Espero que disculpe la confusión, pero, es que son muchos los años transcurridos. Me gustaría saber si viven sus padres y como se encuentran y que alguien les transmitieran un afectuoso saludo de mi parte.
Carme, te prometo contar algunas anécdotas del colegio que espero no molesten a mis ex-alumnos. Yo las recuerdo con un inmenso cariño,pues, fueron los primero de mi larga vida profesional.
Adeuxiau. ” Tendréis que ser comprensivos con mi escritura en catalán. Si me ayudais es possible que llegue a escribir bien esso que diu: setse jusjet de justjat, menchan fecha d´un panjat” ¿ A que no está bien escrito ? ¡ Todo se andará, si Deu vol !

Lucas Cerezo Mendoza

no sé enviar-la al teu blog, per tant la penjo aqui, mira crec que només es l’any següent a l’altra i aqui estem tots junts, nens i nenes,. La Senyoreta Clara es dalt de tot entre la Milagros i la Nuria, totes dues amb el cabell llarg. Jo soc la nena mes petitona amb dues cuetes a baix de tot al mig. je,je, quins records….. per cert es a l’escala de l’esglesia, just davant de la Mongia.

Rosa Filbà

Hola: ¿Alguno de los de la foto podría llamarse JOAN ICART CLOST? Varios de los apellidos empiezan a volver a ser familiares para mí. Sigo buscando en el baul por si apareciera alguna relación de los alumnos de la escuela. Lo veo dificil, pero… Saludos.

Lucas Lorenzo

Si Sr. Lucas. El niño rubio que esta en la segunda foto y la quarta fila de abajo; justo encima de la niña con la diadema blanca🙂

Higini Herrero

Sr. Cerezo, que ilusión hace ver que después de tantos años usted todavía recuerda nuestro querido pueblo.
Le diré que la Señorita Clara murió hace unos años en Montmeló, pueblo donde vivía y donde tenía a toda su familia.
La Sra. María de Can Pau, murió hace un mes o quizá un poco más, pero su marido Joan todavía vive, Can Pau sigue siendo un restaurante. Ahora son el hijo mayor y su hijo quien lo regenta.
Yo nací en el 63, por tanto no puede conocerle ya que empecé a ir al colegio, donde ahora se encuentra “LA MONGIA”, (por cierto nuestro amigo Higini trabaja y hace una gran labor en este local) empecé digo en el 66 con tres años, pero le aseguro que me hubiera gustado mucho tenerle de profesor. Creo recordar que en casa se hablaba de usted alguna vez, mi padre José Filbà y mi abuela Maria Ignasi contaban siempre “batallitas” que ahora recuerdo con gran cariño y muchas veces hablaban de los maestros que habían pasado por Sant Pere, así que seguro que ellos lo conocieron a usted.
Encantada de poder comunicarme después de tantos años y a tanta distancia, reciba un fuerte abrazo.
Mª ROSA

Ma Rosa

Hola, Mª Rosa: Te agradezco tus amables palabras hacia mi persona sin conocerme. al igual que la información sobre el fallecimiento de dos mujeres a las que yo apreciaba muchísimo. También a mí me hubiera encantado haber tenido una alumna tan simpática y agradable como demuestras ser tú. La distancia que nos separa es, redondeando, de mil kilómetros. Resulta qu empezaste a asistir al cole el año que yo marché de san Pere de Vilamajor, pues, lo hice a últimos del mes de junio de 1966. El curso siguiente estuve en Castellfollit del Boix; el siguiente, en Caldes de Montbuy y el último, en Castellfollt del Riubregós. desde allí pedí traslado para Extremadura, en contra de la voluntad, tanto de los padres de mis alumnos, como de las autoridades, pero, es que yo amo a mi tierra al menos tanto, como vosotros a la vuestra y, a mi juicio eso es buenísimo, lo que no se contradice con que, cuando tenemos que relacionarnos, lo hagamos con buenos modales y ayudándonos en todo lo que podamos. Seguro que te he contado otra ” batallita ” como las de tu padre y abuela, pero, es que los mayores somos así. Espero que sepas disculpar mi “rollo” y si lo deseas, podemos seguir en contacto. Hasta otra.

Lucas Lorenzo Mendoza

Señor Lucas, mi madre ha ido a Can Pau y les ha hablado de su escrito. Al señor Joan le ha echo mucha ilusión que aún se acuerde de ellos despues de tanto tiempo. El aún le recuerda a usted jugando allí al futbolín. Le envia muchos abrazos.

Higini Herrero

Hola, Gene: Agradece a tu madre, en mi nombre, la deferencia que ha tenido de informar en can Pau, sobre mi escrito recordándolos a ellos y a todo el pueblo. Me ha entristecido la noticia que me da Mª Rosa de que la Sª María falleció no hace mucho tiempo. Seguramente que ya tenía bastantes año, lo que pasa es que yo la veía como entre los 45-50 años que debería tener cuando yo estuve allí y resulta que ya han pasado otros tantos. Te ruego, si puedes, me envies un emaill de alguno de los hijos/as para trasladarles mi pésame portan triste pérdida. El tiempo vuela y no hay forma de poderlo detener. Saludos.

Lucas Lorenzo Mendoza

Reconeixeu algú?

Higini Herrero

tinc ajuda i ja se uns

cuñaos i famlia d’ells Bartolo, Quim, Joan Manel i el Mena apart de estar el famos Illa de l’ajuntament

Albert Climent

Albert, hi ha familia teva i algún company de feina meu, em sembla.

jaja, per això ho dic, en Mena l’he conegut, un m’ha semblat en Bartolo i l’Illa, en Joan Manel i el Quim, no els he conegut, torno a mirar.

Isabel Filbà

crec que heu de reconeixer els dos de can vidal, en Josep de cal fuster, en Joan Bruguera,els Icart, els de can Ribas,ryc…..

també acabo de reconeixer en Josep de Can Tomàs.

Rosa Filbà

emocionat i no em toca de aprop

Joan Esquius

a mi si que en toca perque el meu pare era extremeny

Josep Manel Caceres

Entrenyable, emotiva i emocionant!
Gràcies per compartir,😉
Un petonet.

Esther Cervelló

quina gràcia, jo a ell no el puc recordar perquè encara no anava a l’escola, però a la professora que estava amb ell si, crec que era la senyoreta Clara, que havia estat de mestra a les Franqueses abans de venir a Sant Pere, era molt amiga de la familia i de la meva familia de les Franqueses. També em fa gràcia que les filles de can Pau crec que es diuen Carmen i Montse, no Nuria.

Rosa Filbà

Història amb MAJÚSCULES.

Antonio Mora Vergés

Pell de gallina! A veure si ens ve a fer una visita i ens explica més anècdotes d’aquella época.

Carme

EN RECONEC UNS QUANTS, EN BARTOLO I EL SEU GERMÀ EN JOAQUIM, EN MENA, EN JOAN I EN JOSEP SAFONS, DE CAN VIDAL, EL DE CAN MONGOL,NO RECORDO COM ES DIU, EL GERMÀ DE L’OLGA BOIX, CREC QUE ELS MES PETITS SON EN JOSEP BARO DE CAL FUSTER I EN JOAN MANEL DE CAN PARÀS, EN MANOLO CONTRERES (EL TEU COSI), LA VERITAT ES QUE FA MOLTA GRACIA. BUSCARÉ ALGUNA FOTO QUE TINC JO AMB NENES I LA PENJARÉ, POTSER EL SENYOR CEREZO EN RECONEIX ALGUNA.

Rosa

quina història més curiosa! internet ens apropa i fa retrobaments amb gent increibles. me mare a traves dl facebook, va escriure a la pagina del seu poble de petita, San Jose del Valle a andalusia xq si trobava algu q conegues. va poder contactar amb la seva millor amiga de la infància i altres amics i coneguts. gent que havia perdut el contacte desde petita, hi ha històries molt maques que donen un sentit humà en aquest món boig i fart de tanta tecnologia.

Sara Monrabà

Les bruixes de Vilamajor també es pentinen quan plou i fa sol?

Diu la cançó popular que si plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Quines bruixes? En tenim a Vilamajor? Hi ha llegendes de bruixes que venien de Cànoves, travessaven la carena de Palestrins i venien a Sant Pere de Vilamajor a fer les seves malifetes i si les descobrien fugien en forma de gat negre. Eren dones malèfiques? O només pobres trementinaires que sabien les propietats medicinals de les plantes i fruits silvestres? Hi havien bruixes a Vilamajor? Què en sabem? Encara hi són?

El que sí sabem són dues coses:

a) Els vilamajorencs han tingut por de les bruixes i dels seus maleficis. La por que una bruixa t’assequés una font, t’infectés les aigües del pou, et propiciés una mala collita o una malaltia al bestiar… era present en la seva vida quotidiana. A més dels precs a Déu, a la Verge i als Sants, i havia altres mètodes més terrenals que et permetia tenir-les lluny de casa: la primera opció per privar que entressin a la masia era pintar les portes i les finestres amb blavet, un tint d’un color blau-lilós que encara trobem en més d’una masia, com can Gras d’Amunt, per exemple. L’altra opció era clavar una flor de carlina seca a la porta. Les carlines neixen als prats de les parts altes de la muntanya com el turó de la Cova.

b) Els vilamajorencs les han perseguit i torturat. Si alguna dona sabia massa o feia mala espina sempre es podia denunciar a les autoritats. Als arxius de l’arquebisbat de Barcelona encara es conserva documentació del segle XVII de l’interrogatori a una dona de seixanta anys de Sant Pere de Vilamajor que va ser arrestada i portada al castell de Fluvià per ser interrogada. Primer, evidentment, refusà les acusacions de bruixeria i es declarà innocent. Després de ser vexada i torturada, detallà amb fils i senyals les seves relacions carnals amb el diable però les exagerà tant perquè paressin la tortura que no se la van creure i la van cremar per mentidera…

La llegenda del pou del diable de Vilamajor (Montseny)

Fa molts i molts anys, al veïnat de Santa Susanna de Vilamajor hi havia una masia on hi vivia una família que subsistia amb un petit hort, el bestiar, el que donava el bosc i poca cosa més. Eren els Besa. Els hiverns a dalt de la muntanya eren molt més durs que a la plana i, a més, quan quedava tot nevat, els corriols es feien intransitables i s’havien de recloure dins de la masia sense pràcticament moure’s de la llar de foc.

Sense adonar-se’n, l’hivern havia arribat. La dona d’en Besa li preguntar per enèsima vegada si ja havia fet el pou de glaç ja que feia setmanes que no en parlava. L’ambient es podia tallar amb un ganivet. Silenci. De cop, en Besa grunyia, s’aixecava de la taula i, o bé canviava de tema, o sortia a buscar fusta o qualsevol altra excusa per acabar amb la conversa.

La seva muller estava preocupada. Aquell any era fred i havia de nevar molt. Es preveia molt de gel. Sense el pou no podrien emmagatzemar-lo i quan arribés el bon temps no tindrien res per baixar al poble de Sant Pere, no podrien vendre el gel per les neveres, per les carnisseries o per la tartana de Granollers. Sense el pou no hi hauria diners i sense diners no podrien passar un altre any tant dolent.

Les excuses d’en Besa eren moltes i molt variades. Mai la mateixa. “D’on vols que tregui tanta pedra?”. “Com vols que ho faci tot jo sol?”. “Com vols que cavi un forat tant profund si tot és roca viva?”, “Com vols que faci una obra tant grossa si l’hivern ja és aquí…”

La muller d’en Besa, amb llàgrimes els ulls, va sortir de casa i va córrer muntanya amunt, cap a la fageda del turó d’en Cuc. I de plorar se’n va fer un tip. La visió dels fills passant gana un altre any era massa per ella i el seu marit cada vegada estava més apagat. Més difuminat. Més acabat. L’hivern era aquí, començava a nevar i el rebost era i seguiria ben buit. Enmig d’aquella desesperació, la dona va demanar al mateix diable que si li feia el pou aquella mateixa nit li prometia que ni els seus fills ni el mateix diable no passaria mai gana. El silenci fou la resposta. Mig gelada, baixà muntanya avall i tornà a casa.

L’endemà el seu marit entrà bramant a casa: -Hi ha un pou enorme a la fageda! Hi ha un pou! És un miracle! És immens, tant profund que no he vist el fons! Hi podriem guardar tot el gel de la muntanya i no ens faltaria espai! Ho veus dona? La providència ens somriu! Estem salvats!!! Aquella aparició canvià a en Besa completament. S’inflà d’energies i es passà tot l’hivern compactant la neu, fent-ne blocs i omplint el pou de gel, el Pou d’en Besa. A primers de març el pou era ple de gel. Molts veïns estaven encuriosits de com en Besa, tot sol, tenia de cop i volta el pou de glaç més gran del Montseny. I uns mesos més tard, el gel estava venut, el rebost estava curull i el mas dels Besa passà a ser un dels més importants de la contrada.

Però arribà el dia que el diable es va voler cobrar la seva feina. De cop i volta, els Besa van començar a trobar a faltar bestiar. Primer una ovella, després un porc, uns dies més tard el boc, una altra ovella… Les bèsties dels Besa se sentien atrets pel pou, s’enfilaven muntanya amunt i s’hi llençaven. Quan hi arribava en Besa només en trobava els ossos. El dia de Santa Susanna, la vaca més lletera va desaparèixer. En Besa no s’ho va pensar dos cops i va córrer cap amunt. Encara sentia els brams de l’animal que venien de dins el pou. Amb un magall, en Besa començà a descalçar la paret del pou per poder fer una rampa amb la runa per tal que la vaca pogués sortir. Quan ja tenia bona part de la paret a terra, el diable allargà la mà i vaca i Besa foren engollits pou endins. Tots els veïns es van posar a buscar-los però només van trobar el pou mig enrunat i les poques restes al fons.

Des d’aleshores mai més es va tornar a fer servir i quedà abandonat. Aneu en compte no us hi aventureu sols perquè els veïns diuen que el pou encara s’empassa les bèsties… i els muntaners…

Les castanyedes de Vilamajor

Els percentatges corresponen a la totalitat del municipi de Sant Pere de Vilamajor:

Alzinars de terra baixa 480 ha 13,8%

Alzinars muntanyencs 1015 ha 29,2%

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa 36 ha 1,0%

Fagedes 63 ha 1,8%

Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues 200 ha 5,8%

Pinedes de pi pinyer, sovint amb sotabosc de brolles 429 ha 12,4%

Vernedes amb ortiga morta 51 ha 1,5%

Boscos mixts d’alzina i roures 14,07 ha 0,405%

Boscos mixts d’alzina i pins 0,09 ha 0,003%

Cingles i penyals silicis de muntanya 2,29 ha 0,066%

Freixenedes de terra baixa 0,01 ha 0,000%

Ginebredes (matollars o bosquines) de la muntanya mitjana 3,14 ha 0,090%

Landes de bruguerola (Calluna vulgaris), acidòfiles 9,22 ha 0,265%

Omedes de terra baixa 3,59 ha 0,103%

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila 0,10 ha 0,003%

A Catalunya la distribució del castanyer és molt localitzada. El trobem bàsicament a la zona nord-est de Catalunya (Guilleries-Montseny, Corredor-Montnegre, Empordà i Garrotxa), on les condicions climatològiques i edàfiques li són més favorables. A Catalunya el castanyer és present en 28.500 hectàrees i és dominant en 12.200, concentrades sobretot a la comarca de la Selva (8.800 hectàrees i 13,5 milions de peus) i a Osona (quasi 2 milions més de peus), a la zona límit amb la Selva. Es troba, però, a totes les Comarques Gironines i també a Osona, al Vallès Oriental, al Maresme i a les muntanyes de Prades.

El terme municipal de Sant Pere de Vilamajor ocupa 3.474 hectàrees de les quals un 64%, 2.307 hectàrees, estan ocupades per boscos i hàbitats d’interès comunitari. La resta són prats, camps de conreu i zones urbanitzades. Només un 1% del territori de Sant Pere de Vilamajor, 36 hectàrees, està ocupat per castanyedes. Les més importants són: la del Terrer, la del Samont, la del Vilaró, la de Cal Tard-Suros, la de la Corbatera i la de la Nou.

A la carena de ponent del coll de Palestrins, dins ja del terme municipal de Cànoves, hi trobem el degà dels castanyers catalans: el castanyer d’en Cuc.